Turvallisuusasiakirja

 

Tämä on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ohje kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 §:n
mukaisesta turvallisuusasiakirjasta. Ohje on tarkoitettu kuluttajapalveluiden tarjoajan avuksi
turvallisuusasiakirjan laatimisessa. Ohje vastaa sisällöltään turvallisuusasiakirja-asetuksen
1110/2011 vaatimuksia.

 

Turvallisuusasiakirja on palveluntarjoajan kirjallinen kuvaus siitä, miten palvelun turvallisuus on
järjestetty. Turvallisuusasiakirjassa kuvataan palveluun liittyvät vaarat ja toimenpiteet riskien
hallitsemiseksi ja hätätilanteisiin varautumiseksi. Turvallisuusasiakirja kokoaa yhteen palveluun
liittyvät turvallisuusasiat ja auttaa palveluntarjoajaa turvallisuuden jatkuvassa parantamisessa.
Turvallisuusasiakirja on ensisijaisesti palveluntarjoajan oma työkalu – ei viranomaisia varten
tehty dokumentti. Tätä asiakirjapohjaa voi siis muokata tarpeen mukaan. Kursivoidut tekstit on
tarkoitettu ohjaamaan turvallisuusasiakirjan laatijaa, ja ne voi poistaa valmiista asiakirjasta.
Turvallisuusasiakirjan voi tarvittaessa yhdistää muihin turvallisuussuunnitelmiin, esim.
pelastussuunnitelmaan. Turvallisuusasiakirja pitää toimittaa Tukesiin vain, jos Tukes sitä
erikseen pyytää.

 

Palveluntarjoaja: EK Ratsupalvelut Oy
Palvelut: Ratsastuskoulun palvelut, yksityishevosten hoitopalvelut, kilpailutoiminta
Paikka: Lahti, Takkulan Ratsastuskeskus, Takkulantie 29
Yhteystiedot: Emmi Kivelä 0504408889 emmi@takkulanratsastuskeskus.fi
Laatijat: Emmi Kivelä
Päivitetty: 26.09.2023

 

1. TURVALLISUUSASIOISTA VASTAAVAT:

 

Emmi Kivelä ( yleinen turvallisuuden valvonta; suunnittelu ja
ohjeistus; henkilökunnan koulutus ja harjoituttaminen; alkusammutus- ja ensiapuvälineistä
vastaaminen; onnettomuuksien ja läheltä piti –tilanteiden raportointi ja seuranta; pelastusteiden
kulkukelpoisuuden valvonta )

 

Tallimestari/tallityöntekijä vastaa työaikanaan talliympäristön, harjoittelijoiden ja
yksityishevosten turvallisuudesta: Aurora Wathen, Aino Manninen

 

Ratsastuskoulun toiminnassa vastuu paikalla olevalla opettajalla:
Emmi Kivelä, Saija Ilvonsalo, Helena Rosti-Salo, Annamari Kaukinen
Kilpailuissa erikseen nimetyt henkilöt

 

2. VAAROJEN TUNNISTAMINEN:

 

Ratsastuskoulutoiminnan riskit ovat todellisia,koska asiakkaat ja henkilökunta ovat tekemisissä
hevosten kanssa. Vaikka hevosemme ovat koulutettuja ja tehtäväänsä sopivia, on aina olemassa
riski, että jotain sattuu. Yksityishevosten palveluiden riskit koskevat lähinnä niitä käsitteleviä
työntekijöitä sekä niiden omistajia.
 
Yleisimmät riskit:
-Selästä putoaminen
-varpaiden jääminen kavioiden alle
-Hevonen puree tai potkaisee
-Muut hevosten aiheuttamat vammat
- Ulkoalueilla liikkuminen
- Tilanteet, joissa ollaan useamman hevosen seassa; esim. tarhaan ruokinta, hevosten haku ja
pihaton hoito tai hevosten talutus/ratsastus liian lähekkäin, jolloin hevosten alle voi jäädä tai
niiden keskinäisen välien selvittelyn sekaan
- liukastumiset,kaatumiset,törmäilyt, puristuksiin jäänti

Yleisimmin aiheutuneet vammat ja vahingot
Ruhjeet, lihaskivut, murtumat, venähdykset, aivotärähdykset,
vaatteiden ja varusteiden rikkoutuminen

 

3. TOIMENPITEET VAARATILANTEIDEN EHKÄISEMISEKSI:

 

-Koulutetut hevoset, jotka liikkuvat säännöllisesti ja koulutettu ensiaputaitoinen henkilökunta
-Henkilökunnan tai kokeneiden hevosenkäsittelijöiden läsnäolo riskitilanteissa, kuten kokemattomien
ratsastajien tai harjoittelijoiden apuna
-Kaikista turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavista seikoista ja epäkohdista on välittömästi
ilmoitettava turvallisuusvastaavalle tai henkilökunnalle
-Tallilla kävijöiden opastus tallin toimintatavoista ja hevosen käytöksestä pako-ja laumaeläimenä

-Huolellinen ratsastuksen perusteiden ja istunnan opetus, tasapainon ja liikunnallisuuden merkityksen
korostaminen ratsastuksessa, sopiva hevonen ratsastajan kokoon ja taitotasoon nähden
-Huolellinen perehdytys henkilökunnalle
-Talliympäristön jatkuva kehittäminen; yleinen siisteys ja järjestys, hiekoitus ja valaistus, turvalliset
pohjat ratsastukseen ja hevosten kulkureiteille.

 

4. PALVELUUN LIITTYVÄT PÄIVITTÄISET MUUTOSTEKIJÄT:

 

Olosuhteiden muuttuessa yllättäen opettajalla on oikeus muuttaa ratsastuspaikkaa, vaihtaa hevosta,
keskeyttää tunti, muuttaa sen ohjelmaa tai poistaa oppilas turvallisuusriskinä tunnilta.
Hevosten karsina- tai tarhajärjestystä ja päivärytmiä voidaan muuttaa poikkeusolosuhteissa.
Ratsastusalueiden käyttöä tai tallin aukioloaikoja voidaan rajata.

 

5. HENKILÖSTÖN AMMATILLINEN- JA TURVALLISUUSOSAAMINEN:

 

Opettajilla vähintään ratsastuksenohjaajan ja EA2 koulutukset voimassa
Tallihenkilökunnalla hevosalan koulutus tai vastaavat taidot työkokemuksen kautta
Kaikki osaavat hälyttää apua paikalle hätätilanteessa ja pitävät matkapuhelinta mukanaan
työtehtävissä.

 

6. PALVELUYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS:

 

Rakennusten peruskorjaustöistä vastaa Lahden Ratsastajat Ry, mutta huoltotoimenpiteitä
tehdään tarpeen mukaan ja korjaustarpeita tarkkaillaan päivittäin. Huoltokirjanpitoa pitää
Emmi Kivelä, peruskorjaustöiden osalta Lahden Ratsastajat ry hallitus.
Irtaimen omaisuuden (kuten hevosten varusteet) tarkastamisesta ja turvallisuudesta vastaa
Emmi Kivelä ja jokainen käyttäjä on ilmoitusvelvollinen huomatessaan vikoja/puutteita käytön
yhteydessä.
Sammutinten tarkastus ja huolto vaatimusten mukaan. Sammuttimet löytyvät jokaisesta
tallista.
Ensiapuvälineiden pito ajan tasalla, neljännesvuosittaisesta tarkastuksesta vastaa Emmi Kivelä.
Ensiapuvälineet löytyvät kummastakin maneesista kylttien osoittamilta paikoilta sekä 1-tallin
satulahuoneen edustalta.
Maastoreitille oma turvallisuusohje 1-tallin seinällä. Maastoon lähteviä ohjeistetaan
ilmoittamaan reitti ja ottamaan puhelin mukaan.
Ratsastuspohjia huolletaan viikoittain.

Uudet opetushevoset testataan ensin henkilökunnan kanssa erilaisissa tilanteissa ja ne
totutetaan työhönsä ensin pienemmissä ryhmissä ja kokeneempien ratsastajien kanssa.
Aloittelevilla ratsastuskoulun ratsastajilla on tallissa henkilökunta tai avustaja opastamassa ja
auttamassa. Tallin toimintatavoista ja säännöistä kerrotaan Hopotissa, josta kaikki
asiakkaamme varaavat palvelunsa. Hevosten karsinatauluissa lukee erityisohjeita sen hevosen
kanssa toimimiseen, jos sellaisia on.
Täyshoitoasiakkaat perehdytetään tallin sääntöihin osin täysihoitosopimuksessa ja osin
saapumisen yhteydessä henkilökunnan toimesta.

 

7. ASIAKKAILLE ANNETTAVAT TIEDOT, OPASTUS JA ASIAKKAIDEN VALVONTA:

 

Asiakkaan tulee olla tutustunut sääntöihimme ennen tunnin varaamista. Tunnin kuvauksessa
kerrotaan, onko tunti avoin vain sellaisille ratsastajille, jotka pärjäävät jo itsenäisesti hevosen
kanssa tallissa, varustaessa ja taluttaessa ja mikä on tunnin lähtötasovaatimus. Kokemattomilla
ryhmillä on aina tallissa avustaja, ja he eivät saa toimia hevosten kanssa itsenäisesti.

Ratsastajan ja hevosen varustus tarkastetaan ennen jokaista tuntia opettajan toimesta.

Horsemanship-valistus ja vaaratilanteiden ymmärtäminen ja ennakointi kuuluu jokaiseen
ratsastuskoulutuntiin ja sitä vaalitaan yleisessä käyttäytymisessä tallilla. Opastus ja välitön
puuttuminen tilanteisiin, joissa asiakas ei toimi oikeaoppisesti.

Päihteisiin ja päihtyneenä esiintymiseen ratsastuskoulun alueella on nollatoleranssi

 

8. PALVELUN OLOSUHDERAJAT JA MUUT OSALLISTUMISRAJOITUKSET:

 

Asiakkaan tulee olla ilmoittanut meille tuntia varatessaan tietonsa koostaan, ratsastukseen
vaikuttavista erityispiirteistä/sairauksista etukäteen ja ICE omaisen yhteystiedot. Ryhmätunnille
ei voi osallistua, jos ei pysty syystä tai toisesta huomioimaan turvaetäisyyksiä ja yleisiä
tehtävänantoja tai hallitsemaan ratsuaan oikeassa vauhdissa ja oikealla reitillä. Kunkin tunnin
kuvauksesta löytyy tieto, mille ryhmäkoolle, taitotasolle ja ikäryhmälle tunti on suunnattu.
Alkeistunneilla käytämme avustajia säilyttämään nämä turvallisuustekijät.

Asiakkaidemme painoraja 95kg.
Tunnilla on maksimiryhmäkoko 8 ratsukkoa.
Opettaja vastaa ja tekee päätöksen ratsastustuntiin liittyvistä muutoksista. Kts kohta 4.

 

9. ASIAKASMÄÄRÄ:

 

Varausjärjestelmä ei anna ylittää sallittuas ryhmäkokoa, joka on 1-8 ratsukkoa. Yksityistunneille
valitaan hevonen, joka pärjää yksin ja ryhmätunneille hevonen, joka tulee normaaleilla
etäisyyksillä toimeen muiden hevosten kanssa. Ryhmätuntien aikana ei oteta maneesikaudella
ylimääräisiä ratsukoita maneesiin. Isolla kentällä ja pienryhmien aikana ratsastustuntien seassa
voi olla yksityisratsukoita, jotka ovat velvollisia väistämään ratsastuskoulua. Vanhassa
maneesissa maksimissaan seitsemän hengen tunteja.

 

10. PALVELUSTA SIVULLISILLE AIHEUTUVAT VAARAT:

 

Tallialueella liikutaan omalla vastuulla, ja talli on auki yksityisasiakkaita lukuunottamatta vain
henkilökunnan läsnä ollessa.
Asiakkaamme vastaavat itse omaisuudestaan ja sen vakuuttamisesta, varustetilat ovat lukittuja
öisin.
Tallin käytävillä ei säilytetä mitään muuta kuin hevosten päivittäin tarvittavat hoitotarvikkeet,
riimut ja loimet.
Hevosten liikkuessa kulkureiteillä tai ratsastusalueiden läheisyydessä ei kuljeta lastenrattaiden
tai sateenvarjojen kanssa ja liikutaan kävelyvauhtia. Hevosilla on etuajo-oikeus koko tallin
alueella. Tallilla ei ole läpikulkuliikennettä tai välittömässä läheisyydessä naapureita. Viereinen
golfkenttä opastaa asiakkaitaan, miten toimia hevosen kohdatessa. Piha-alueella on
nopeusrajoitus ja parkkipaikka on tilava. Katsojille on varattu erilliset alueet ja sisäänkulku
maneesiin.
Tapahtumista, kuten kilpailuista ilmoitamme suoraan somekanavillamme. Remonteista,
työmaista ym häiriöistä tiedotamme suoraan yksityishevosten omistajia, tarvittaessa myös
ratsastuskoulun asiakkaita Hopotiviestin kautta.
Maastossa käyvät vain kokeneet ratsastajat tai kokemattomammat ohjaajan kanssa, näin
pystytään ottamaan huomioon muut teillä ja luonnossa liikkuvat.

 

11. ONNETTOMUUSKIRJANPITO:

 

Kirjanpito on opettajien yhteisellä sähköisellä lomakkeella, jota kaikki täydentävät omien
tuntiensa osalta. Opettajien palavereissa käydään läpi mikäli joku opettaja, hevonen, ratsukko
tai olosuhde aiheuttaa toistuvia riskitilanteita.

 

12. VAKAVIEN TAPATURMIEN TAI LÄHELTÄ PITI -TILANTEIDEN ILMOITTAMINEN TUKESIIN:

 

Lääkärikäyntiä vaatineista tapahtumista ilmoitetaan oman kirjanpidon lisäksi
https://marek.tukes.fi/ilmoitus.aspx tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@tukes.fi.

 

13. TURVALLISUUSASIAKIRJAN YLLÄPITO:

 

Turvallisuusasiakirja on yleisesti nähtävilllä nettisivuilla ja Hopotissa.

Uusia asiakkaita ja tallilla kävijöitä suositellaan tutustumaan turvallisuusasiakirjaan.

Tallilla työskenteleviltä edellytetään perehtymistä turvallisuusasiakrjaan, uusilla työntekijöillä
luetutetaan se ennen työn aloitusta.
Turvallisuusasiakirjan päivittämisestä vastaa Emmi Kivelä. Se päivitetään, jos olosuhteisiin,
palvelutarjontaan tai henkilöstöön tulee muutoksia, tai on tarvetta päivitää toimintakäytäntöjä
tai lisätä muita muutoksia.

Seuraava päivitys viimeistään 31.12.2025

 

LIITTEET ja OHJEISTUSTEN LÖYTÄMINEN

 

1-tallin ilmoitustaulu
Ajankohtaisia ja yleisiä ohjeita tallilla toimimiseen
Säännöt
https://hopoti.com/stable/TakkulanRatsastuskeskus?page=rules
Uusille asiakkaille tiedote
https://hopoti.com/stable/TakkulanRatsastuskeskus?page=536
Onnettomuuskirjanpito
Opettajien sähköinen asiakirja
Huoltokirjanpito
Emmi Kivelä arkisto
Koulutusrekisteri
Emmi Kivelä arkisto
Henkilöstölle annettavat ohjeet
1-talli, whatsapp ryhmä
Täyshoitoasiakkaiden ohjeistus
Täyshoitosopimus, 3- ja 4- tallit, whatsapp ryhmä